Bước 1: Trên menu chọn phần "Bài viết" --> " Danh mục bài viết".

danh mục bài viết của website bán hàng