Bước 1: Trên menu chọn phần "Sản phẩm" --> " Danh sách sản phẩm".

Hướng dẫn thêm - xóa - sửa sản phẩm

Đây là trang danh sách sản phẩm:

Danh sách sản phẩm - website bán hàng chuẩn SEO

Bước 2: Thêm mới sản phẩm:

Trên danh sách sản phẩm ta click vào nút "Thêm mới"

thêm mới sản phẩm - website bán hàng chuẩn SEO